Vandløb gennem ådal
Skovvandløb
vandløb i ådal
Vandløbsprojekt ved Blåbæk Mølle
vandløb i ådal
gydebanke med skjulesten

Vandløbsprojekter i kommunen

I Faxe Kommune laver vi mange vandløbsprojekter. Nogle projekter laver vi under statens vandområdeplaner og andre laver vi i et tæt samarbejde med lokale frivillige eller lodsejere, som ønsker at forbedre miljøet i vandløbene

 

Projekter under vandområdeplanerne

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder, at vi også i Danmark skal lave mange forbedringer i vandløb og søer i de kommende år. Staten lægger linjen, og kommunen varetager det praktiske arbejde med planlægning og gennemførelse af indsatser i vores vandløb og søer for at opnå et bedre vandmiljø.

I Faxe Kommune er der udpeget en række vandløb, hvor naturtilstanden skal forbedres. Kommunerne skal lave det praktiske arbejde i vandløbene, så Danmark kan leve op til sine vandområdeplaner, og vi er allerede godt i gang!

Vandløbsprojekterne finansieres via tilskud, som kommunerne søger hos Fiskeristyrelsen. Tilskuddet består af 34 % midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 66 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.
 

Loger: EU og Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
 

Andre vandløbsprojekter

I Faxe Kommune laver vi også mange andre vandløbsprojekter end dem der er bestemt af staten. Disse projekter laver vi ofte i samarbejde med lokale lystfiskere. Et projekt kan udspringe efter et ønske fra en lodsejer, som ønsker at forbedre miljøet i sit vandløb og skabe bedre levevilkår for b.la. fisk, planter og insekter. Mange projekter begynder efter forslag fra de lokale lystfiskere, som bruger meget fritid i og langs vores vandløb, og som har et stort ønske om at forbedre levevilkår for fx. ørred.

 

Nedenfor kan du se forskellige projekter i kommunen:

Faxe Å

Miljøstyrelsen har udpeget Faxe Å til restaurering under vandområdeplanerne 2015-2021. Kommunen har derfor fået udarbejdet en forundersøgelse, som ser nærmere på hvilke vandløbsstrækninger vi bør arbejde med.

Projektforslagene omhandler sandfang, der reducerer sandtransporten i vandløbet, samt forbedring af vandløbets fysiske forhold ved at udlægge sten, grus og strømkoncentratorer, der giver bedre strømforhold i vandløbet og levesteder for vandløbsdyr og planter.

Projektet er finansieret af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (34%) og Miljø og Fødevareministeriet (66%).

Projektet er planlagt udført i sommeren 2019.

Karise Bæk og Pebringe Bæk

Miljøstyrelsen har udpeget Karise Bæk og Pebringe Bæk til restaurering under vandområdeplanerne 2015-2021. Kommunen har derfor fået udarbejdet en forundersøgelse, som ser nærmere på hvilke vandløbsstrækninger vi bør arbejde med.

Projektforslagene omhandler brinksikring, opgravning af rødder fra pindsvineknop, som er en stivstænglet vandløbsplante, der kan vokse i store bestande i vandløbene samt forbedring af vandløbets fysiske forhold ved at udlægge sten, grus og strømkoncentratorer, der giver bedre strømforhold i vandløbet og levesteder for vandløbsdyr og planter.

Projektet er finansieret af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (34%) og Miljø og Fødevareministeriet (66%).

Projektet er  udført i efteråret 2018

Kildeå

Miljøstyrelsen har udpeget Kildeå til restaurering under vandområdeplanerne 2015-2021. Kommunen har derfor fået udarbejdet en forundersøgelse, som ser nærmere på, hvilke vandløbsstrækninger vi bør arbejde med.

Projektforslagene omhandler sandfang, der reducerer sandtransporten i vandløbet, plantning af skyggegivende træer langs vandløbet samt forbedring af vandløbets fysiske forhold ved at udlægge sten, grus og strømkoncentratorer, der giver bedre strømforhold i vandløbet og levesteder for vandløbsdyr og planter.

Projektet er finansieret af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (34%) og Miljø og Fødevareministeriet (66%).

Projektet er udført i efteråret 2018.

Krusebæk

Lystfiskerforeningen Pionerer i Vandløbspleje (PIV) ønsker at forbedre vandløbets fysiske forhold for at forbedre gydemuligheder for havørreden, der trækker op og gyder i vandløbet. Projektet omhandler udlæg af gydebanker og åbning af en 40 meter rørlagt strækning langs skoven Folehave.

Projektet er finansieret af Faxe Kommune. PIV søger midler fra DTU Aquas fiskeplejemidler til stenmaterialerne.

Projektet blev udført i efteråret 2018.

Pebringe Bæk

Projektet genåbner en 200 meter lang rørlagt strækning. Rørlægninger hindrer fiskebestande i at vandre opad i vandløbet og benytte gode gyde- og opvækstområder ligesom rørlægningen i sig selv er uegnet som levested for vandløbsdyr og –planter. I forbindelse med et vandløbsprojekt under vandområdeplanerne, skal kommunen forbedre den åbne strækning opstrøms rørlægningen. Kommunen ønsker derfor at genåbne den rørlagte strækning for at skabe fri passage i vandløbet. 

Projektet er finansieret af Faxe Kommune. Lystfiskerforeningen Pionerer i Vandløbspleje søger midler fra DTU Aquas fiskeplejemidler til stenmaterialerne.

Projektet blev udført i efteråret 2018.

Stenkilde Bæk og Tryggevælde Å

Miljøstyrelsen har udpeget Stenkilde Bæk og Tryggevælde Å til restaurering under vandområdeplanerne 2015-2021. Faxe og Stevns Kommuner har derfor fået udarbejdet en forundersøgelse, som ser nærmere på hvilke vandløbsstrækninger vi bør arbejde med.

Der er foreslået mange projekttiltag, og fælles for dem alle er, at tiltagene vil forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Når der arbejdes med de fysiske forhold i vandløb, handler det typisk om at skabe en mere ru vandløbsbund og forbedre strømhastigheden. Dette giver gode betingelser for strøm- og iltkrævende vandløbsinsekter og for vandplanter og fisk. Når kommunerne arbejder for, at skabe gode levevilkår for disse arter, er det fordi vandløbets målsætning vurderes ud fra netop vandplanter, fisk og vandløbsinsekter.

De tiltag, som forundersøgelsen for Stenkilde Bæk og Tryggevælde Å peger på, er b.la:

  • På udvalgte delstrækninger i Stenkilde Bæk opstrøms motorvejen udskiftes vandløbsbunden og der udlægges skjulesten til vandløbsfaunaen samt sten i mindre bunker, der skal fungere som strømkoncentratorer
  • Nedstrøms motorvejen anbefales det, at lave et sandfang i Stenkilde Bæk for at reducere sandtransporten i vandløbet. Derudover foreslår forundersøgelsen, at udskifte vandløbsbunden samt udlægge skjulesten på en længere strækning af Stenkilde Bæk og Vråby Å.
  • I Tryggevælde Å anbefaler forundersøgelsen at udlægge gydegrus og skjulesten på flere delstrækninger, og det foreslås også at Tryggevælde Å genslynges langs Store Linde landsby.

Udarbejdelse af forundersøgelse og detailprojekter er finansieret af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (34%) og Miljø og Fødevareministeriet (66%).

Projekterne blev udarbejdet i 2018.